Ganapati Prarthana Ghanapatham

Ganapati Prarthana Ghanapatham - In this page we are going to share Ganapati Prarthana Ghanapatham in five languages [English, Hindi, Telugu, Tamil, Kannada] you can choose your language by table of content below 👇 click on your language to read Ganapati Prarthana Ghanapatham in your language.

ganapati-prarthana-ghanapatham

Ganapati Prarthana Ghanapatham in English

ō-ṅga̠ṇānā̎-ntvā ga̠ṇapa̍tigṃ havāmahē ka̠vi-ṅka̍vī̠nāmu̍pa̠maśra̍vastamam ।
jyē̠ṣṭha̠rāja̠-mbrahma̍ṇā-mbrahmaṇaspata̠ ā na̍-śśṛ̠ṇvannū̠tibhi̍ssīda̠ sāda̍nam ॥

praṇō̍ dē̠vī sara̍svatī̠ । vājē̍bhirvā̠jinī̍vatī । dhī̠nāma̍vi̠trya̍vatu ॥

ga̠ṇē̠śāya̍ namaḥ । sa̠rasva̠tyai namaḥ । śrī gu̠ru̠bhyō̠ namaḥ ।

hariḥ ōm ॥

ghanāpāṭhaḥ

ga̠ṇānā̎-ntvā tvā ga̠ṇānā̎-ṅga̠ṇānā̎-ntvā ga̠ṇapa̍ti-ṅga̠ṇapa̍ti-ntvā ga̠ṇānā̎-ṅga̠ṇānā̎-ntvā ga̠ṇapa̍tim ॥

tvā̠ ga̠ṇapa̍ti-ṅga̠ṇapa̍ti-ntvātvā ga̠ṇapa̍tigṃ havāmahē havāmahē ga̠ṇapa̍ti-ntvātvā gaṇapa̍tigṃ havāmahē । ga̠ṇapa̍tigṃ havāmahē havāmahē ga̠ṇapa̍ti-ṅga̠ṇapa̍tigṃ havāmahē ka̠vinka̠vigṃ ha̍vāmahē ga̠ṇapa̍ti-ṅga̠ṇapa̍tigṃ havāmahē ka̠vim । ga̠ṇapa̍ti̠miti̍ga̠ṇa-pa̠ti̠m ॥

ha̠vā̠ma̠hē̠ ka̠vi-ṅka̠vig̠ṃ ha̍vāmahē havāmahē ka̠vi-ṅka̍vī̠nānka̍vī̠nā-ṅka̠vig̠ṃ ha̍vāmahē havāmahē ka̠vinka̍vī̠nām ॥

ka̠vinka̍vī̠nānka̍vī̠nā-ṅka̠vinka̠vi-ṅka̍vī̠nāmu̍pa̠maśra̍vastama mupa̠maśra̍vastamaṅka̍vī̠nā-ṅka̠vinka̠vi-ṅka̍vī̠nāmu̍pa̠maśra̍vastamam ॥

ka̠vī̠nāmu̍pa̠maśra̍va stamamupa̠maśra̍vastama-ṅkavī̠nā nka̍vī̠nā mu̍pa̠maśra̍vastamam । u̠pa̠maśra̍vastama̠ mityu̍pa̠maśra̍vaḥ-ta̠ma̠m ॥

jyē̠ṣṭa̠rājaṃ̠ brahma̍ṇā̠-mbrahma̍ṇā-ñjyēṣṭha̠rājaṃ̍ jyēṣṭha̠rājaṃ̠ brahma̍ṇā-mbrahmaṇō brahmaṇō̠ brahma̍ṇā-ñjyēṣṭha̠rājaṃ̍ jyēṣṭha̠rājaṃ̠ brahma̍ṇā-mbrahmaṇaḥ । jyē̠ṣṭha̠rāja̠miti̍jyēṣṭha rājam̎ ॥

brahma̍ṇā-mbrahmaṇō brahmaṇō̠ brahma̍ṇāṃ̠ brahma̍ṇā-mbrahmaṇaspatē patēbrahmaṇō̠ brahma̍ṇāṃ̠ brahma̍ṇā-mbrahmaṇaspatē ॥

bra̠hma̠ṇa̠spa̠tē̠ pa̠tē̠ bra̠hma̠ṇō̠ bra̠hma̠ṇa̠spa̠ta̠ āpa̍tē brahmaṇō brahmaṇaspata̠ ā । pa̠ta̠ ā pa̍tēpata̠ ānō̍na̠ āpa̍tē pata̠ āna̍ḥ ॥

ānō̍na̠ āna̍śśṛ̠ṇvanChṛ̠ṇvanna̠ āna̍śśṛṇvann । na̠ śśṛṇvanChṛ̠ṇvannō̍na śśṛ̠ṇvannū̠tibhi̍ rū̠tibhi̍śśṛ̠ṇvannō̍na śśṛ̠ṇvannū̠tibhi̍ḥ ॥

śśṛ̠ṇvannū̠tibhi̍ rū̠tibhi̍śśṛ̠ṇvanChṛ̠ṇvannū̠tibhi̍ssīda sīdō̠tibhi̍śśṛ̠ṇvan Chṛ̠ṇvannū̠tibhi̍ssīda ॥

ū̠tibhi̍ssīda sīdō̠tibhi̍ rū̠tibhi̍ssīda̠ sāda̍na̠g̠ṃ sāda̍nag̠ṃ sīdō̠tibhi̍rū̠tibhi̍ssīda̠ sāda̍nam । ū̠tibhi̠ rityū̠ti-bhi̠ḥ ॥

sī̠da̠sāda̍na̠g̠ṃ sāda̍nag̠ṃ sīda sīda̠ sāda̍nam । sāda̍na̠miti̠ sāda̍nam ॥

praṇō̍ na̠ḥ prapraṇō̍ dē̠vī dē̠vī na̠ḥ prapraṇō̍ dē̠vī । nō̠ dē̠vī dē̠vī nō̍nō dē̠vī sara̍svatī̠ sara̍svatī dē̠vī nō̍ nō dē̠vī sara̍svatī ॥

dē̠vī sara̍svatī̠ sara̍svatī dē̠vī dē̠vī sara̍svatī̠ vājē̠bhi̠rvājē̍bhi̠ ssara̍svatī dē̠vī dē̠vī sara̍svatī dē̠vī sara̠svatī̠ vājē̍bhiḥ ॥

sara̍svatī̠ vājē̍bhi̠ rvājē̍bhi̠ ssara̍svatī̠ sara̍svatī̠ vājē̍bhi rvā̠jinī̍vatī vā̠hinī̍vatī̠ vājē̍bhi̠ ssara̍svatī̠ sara̍svatī̠ vājē̍bhi rvā̠jinī̍vatī ॥

vājē̍bhirvā̠jinī̍vatī vā̠jinī̍vatī̠ vājē̍bhi̠rvājē̍bhirvā̠jinī̍vatī । vā̠jinī̍va̠tīti̍ vā̠jinī̍-va̠tī̠ ॥

dhī̠nā ma̍vi̠trya̍vi̠trī dhī̠nā-ndhī̠nāma̍vi̠trya̍ vatva vatvavi̠trī dhī̠nā-ndhī̠nāma̍vi̠trya̍vatu । a̠vi̠trya̍vatvava tvavi̠trya̍vi̠ trya̍vatu । a̠va̠tvitya̍vatu ॥

Ganapati Prarthana Ghanapatham [गणपति प्रार्थन घनपाठः] in Hindi

ॐ ग॒णानां᳚ त्वा ग॒णप॑तिग्ं हवामहे क॒विं क॑वी॒नामु॑प॒मश्र॑वस्तमम् । ज्ये॒ष्ठ॒राजं॒ ब्रह्म॑णां ब्रह्मणस्पत॒ आ नः॑ शृ॒ण्वन्नू॒तिभि॑स्सीद॒ साद॑नम् ॥

प्रणो॑ दे॒वी सर॑स्वती॒ । वाजे॑भिर्वा॒जिनी॑वती । धी॒नाम॑वि॒त्र्य॑वतु ॥

ग॒णे॒शाय॑ नमः । स॒रस्व॒त्यै नमः । श्री गु॒रु॒भ्यो॒ नमः ।

हरिः ओम् ॥

घनापाठः

ग॒णानां᳚ त्वा त्वा ग॒णानां᳚ ग॒णानां᳚ त्वा ग॒णप॑तिं ग॒णप॑तिं त्वा ग॒णानां᳚ ग॒णानां᳚ त्वा ग॒णप॑तिम् ॥

त्वा॒ ग॒णप॑तिं ग॒णप॑तिं त्वात्वा ग॒णप॑तिग्ं हवामहे हवामहे ग॒णप॑तिं त्वात्वा गणप॑तिग्ं हवामहे । ग॒णप॑तिग्ं हवामहे हवामहे ग॒णप॑तिं ग॒णप॑तिग्ं हवामहे क॒विन्क॒विग्ं ह॑वामहे ग॒णप॑तिं ग॒णप॑तिग्ं हवामहे क॒विम् । ग॒णप॑ति॒मिति॑ग॒ण-प॒ति॒म् ॥

ह॒वा॒म॒हे॒ क॒विं क॒विग्ं॒ ह॑वामहे हवामहे क॒विं क॑वी॒नान्क॑वी॒नां क॒विग्ं॒ ह॑वामहे हवामहे क॒विन्क॑वी॒नाम् ॥

क॒विन्क॑वी॒नान्क॑वी॒नां क॒विन्क॒विं क॑वी॒नामु॑प॒मश्र॑वस्तम मुप॒मश्र॑वस्तमंक॑वी॒नां क॒विन्क॒विं क॑वी॒नामु॑प॒मश्र॑वस्तमम् ॥

क॒वी॒नामु॑प॒मश्र॑व स्तममुप॒मश्र॑वस्तमं कवी॒ना न्क॑वी॒ना मु॑प॒मश्र॑वस्तमम् । उ॒प॒मश्र॑वस्तम॒ मित्यु॑प॒मश्र॑वः-त॒म॒म् ॥

ज्ये॒ष्ट॒राजं॒ ब्रह्म॑णां॒ ब्रह्म॑णां ज्येष्ठ॒राजं॑ ज्येष्ठ॒राजं॒ ब्रह्म॑णां ब्रह्मणो ब्रह्मणो॒ ब्रह्म॑णां ज्येष्ठ॒राजं॑ ज्येष्ठ॒राजं॒ ब्रह्म॑णां ब्रह्मणः । ज्ये॒ष्ठ॒राज॒मिति॑ज्येष्ठ राजम्᳚ ॥

ब्रह्म॑णां ब्रह्मणो ब्रह्मणो॒ ब्रह्म॑णां॒ ब्रह्म॑णां ब्रह्मणस्पते पतेब्रह्मणो॒ ब्रह्म॑णां॒ ब्रह्म॑णां ब्रह्मणस्पते ॥

ब्र॒ह्म॒ण॒स्प॒ते॒ प॒ते॒ ब्र॒ह्म॒णो॒ ब्र॒ह्म॒ण॒स्प॒त॒ आप॑ते ब्रह्मणो ब्रह्मणस्पत॒ आ । प॒त॒ आ प॑तेपत॒ आनो॑न॒ आप॑ते पत॒ आनः॑ ॥

आनो॑न॒ आन॑श्शृ॒ण्वन्छृ॒ण्वन्न॒ आन॑श्शृण्वन्न् । न॒ श्शृण्वन्छृ॒ण्वन्नो॑न श्शृ॒ण्वन्नू॒तिभि॑ रू॒तिभि॑श्शृ॒ण्वन्नो॑न श्शृ॒ण्वन्नू॒तिभिः॑ ॥

श्शृ॒ण्वन्नू॒तिभि॑ रू॒तिभि॑श्शृ॒ण्वन्छृ॒ण्वन्नू॒तिभि॑स्सीद सीदो॒तिभि॑श्शृ॒ण्वन् छृ॒ण्वन्नू॒तिभि॑स्सीद ॥

ऊ॒तिभि॑स्सीद सीदो॒तिभि॑ रू॒तिभि॑स्सीद॒ साद॑न॒ग्ं॒ साद॑नग्ं॒ सीदो॒तिभि॑रू॒तिभि॑स्सीद॒ साद॑नम् । ऊ॒तिभि॒ रित्यू॒ति-भिः॒ ॥

सी॒द॒साद॑न॒ग्ं॒ साद॑नग्ं॒ सीद सीद॒ साद॑नम् । साद॑न॒मिति॒ साद॑नम् ॥

प्रणो॑ नः॒ प्रप्रणो॑ दे॒वी दे॒वी नः॒ प्रप्रणो॑ दे॒वी । नो॒ दे॒वी दे॒वी नो॑नो दे॒वी सर॑स्वती॒ सर॑स्वती दे॒वी नो॑ नो दे॒वी सर॑स्वती ॥

दे॒वी सर॑स्वती॒ सर॑स्वती दे॒वी दे॒वी सर॑स्वती॒ वाजे॒भि॒र्वाजे॑भि॒ स्सर॑स्वती दे॒वी दे॒वी सर॑स्वती दे॒वी सर॒स्वती॒ वाजे॑भिः ॥

सर॑स्वती॒ वाजे॑भि॒ र्वाजे॑भि॒ स्सर॑स्वती॒ सर॑स्वती॒ वाजे॑भि र्वा॒जिनी॑वती वा॒हिनी॑वती॒ वाजे॑भि॒ स्सर॑स्वती॒ सर॑स्वती॒ वाजे॑भि र्वा॒जिनी॑वती ॥

वाजे॑भिर्वा॒जिनी॑वती वा॒जिनी॑वती॒ वाजे॑भि॒र्वाजे॑भिर्वा॒जिनी॑वती । वा॒जिनी॑व॒तीति॑ वा॒जिनी॑-व॒ती॒ ॥

धी॒ना म॑वि॒त्र्य॑वि॒त्री धी॒नां धी॒नाम॑वि॒त्र्य॑ वत्व वत्ववि॒त्री धी॒नां धी॒नाम॑वि॒त्र्य॑वतु । अ॒वि॒त्र्य॑वत्वव त्ववि॒त्र्य॑वि॒ त्र्य॑वतु । अ॒व॒त्वित्य॑वतु ॥

Ganapati Prarthana Ghanapatham [గణపతి ప్రార్థన ఘనపాఠః] in Telugu

ఓం గ॒ణానాం᳚ త్వా గ॒ణప॑తిగ్ం హవామహే క॒విం క॑వీ॒నాము॑ప॒మశ్ర॑వస్తమమ్ । జ్యే॒ష్ఠ॒రాజం॒ బ్రహ్మ॑ణాం బ్రహ్మణస్పత॒ ఆ నః॑ శృ॒ణ్వన్నూ॒తిభి॑స్సీద॒ సాద॑నమ్ ॥

ప్రణో॑ దే॒వీ సర॑స్వతీ॒ । వాజే॑భిర్వా॒జినీ॑వతీ । ధీ॒నామ॑వి॒త్ర్య॑వతు ॥

గ॒ణే॒శాయ॑ నమః । స॒రస్వ॒త్యై నమః । శ్రీ గు॒రు॒భ్యో॒ నమః ।

హరిః ఓమ్ ॥

ఘనాపాఠః

గ॒ణానాం᳚ త్వా త్వా గ॒ణానాం᳚ గ॒ణానాం᳚ త్వా గ॒ణప॑తిం గ॒ణప॑తిం త్వా గ॒ణానాం᳚ గ॒ణానాం᳚ త్వా గ॒ణప॑తిమ్ ॥

త్వా॒ గ॒ణప॑తిం గ॒ణప॑తిం త్వాత్వా గ॒ణప॑తిగ్ం హవామహే హవామహే గ॒ణప॑తిం త్వాత్వా గణప॑తిగ్ం హవామహే । గ॒ణప॑తిగ్ం హవామహే హవామహే గ॒ణప॑తిం గ॒ణప॑తిగ్ం హవామహే క॒విన్క॒విగ్ం హ॑వామహే గ॒ణప॑తిం గ॒ణప॑తిగ్ం హవామహే క॒విమ్ । గ॒ణప॑తి॒మితి॑గ॒ణ-ప॒తి॒మ్ ॥

హ॒వా॒మ॒హే॒ క॒విం క॒విగ్ం॒ హ॑వామహే హవామహే క॒విం క॑వీ॒నాన్క॑వీ॒నాం క॒విగ్ం॒ హ॑వామహే హవామహే క॒విన్క॑వీ॒నామ్ ॥

క॒విన్క॑వీ॒నాన్క॑వీ॒నాం క॒విన్క॒విం క॑వీ॒నాము॑ప॒మశ్ర॑వస్తమ ముప॒మశ్ర॑వస్తమంక॑వీ॒నాం క॒విన్క॒విం క॑వీ॒నాము॑ప॒మశ్ర॑వస్తమమ్ ॥

క॒వీ॒నాము॑ప॒మశ్ర॑వ స్తమముప॒మశ్ర॑వస్తమం కవీ॒నా న్క॑వీ॒నా ము॑ప॒మశ్ర॑వస్తమమ్ । ఉ॒ప॒మశ్ర॑వస్తమ॒ మిత్యు॑ప॒మశ్ర॑వః-త॒మ॒మ్ ॥

జ్యే॒ష్ట॒రాజం॒ బ్రహ్మ॑ణాం॒ బ్రహ్మ॑ణాం జ్యేష్ఠ॒రాజం॑ జ్యేష్ఠ॒రాజం॒ బ్రహ్మ॑ణాం బ్రహ్మణో బ్రహ్మణో॒ బ్రహ్మ॑ణాం జ్యేష్ఠ॒రాజం॑ జ్యేష్ఠ॒రాజం॒ బ్రహ్మ॑ణాం బ్రహ్మణః । జ్యే॒ష్ఠ॒రాజ॒మితి॑జ్యేష్ఠ రాజం᳚ ॥

బ్రహ్మ॑ణాం బ్రహ్మణో బ్రహ్మణో॒ బ్రహ్మ॑ణాం॒ బ్రహ్మ॑ణాం బ్రహ్మణస్పతే పతేబ్రహ్మణో॒ బ్రహ్మ॑ణాం॒ బ్రహ్మ॑ణాం బ్రహ్మణస్పతే ॥

బ్ర॒హ్మ॒ణ॒స్ప॒తే॒ ప॒తే॒ బ్ర॒హ్మ॒ణో॒ బ్ర॒హ్మ॒ణ॒స్ప॒త॒ ఆప॑తే బ్రహ్మణో బ్రహ్మణస్పత॒ ఆ । ప॒త॒ ఆ ప॑తేపత॒ ఆనో॑న॒ ఆప॑తే పత॒ ఆనః॑ ॥

ఆనో॑న॒ ఆన॑శ్శృ॒ణ్వన్ఛృ॒ణ్వన్న॒ ఆన॑శ్శృణ్వన్న్ । న॒ శ్శృణ్వన్ఛృ॒ణ్వన్నో॑న శ్శృ॒ణ్వన్నూ॒తిభి॑ రూ॒తిభి॑శ్శృ॒ణ్వన్నో॑న శ్శృ॒ణ్వన్నూ॒తిభిః॑ ॥

శ్శృ॒ణ్వన్నూ॒తిభి॑ రూ॒తిభి॑శ్శృ॒ణ్వన్ఛృ॒ణ్వన్నూ॒తిభి॑స్సీద సీదో॒తిభి॑శ్శృ॒ణ్వన్ ఛృ॒ణ్వన్నూ॒తిభి॑స్సీద ॥

ఊ॒తిభి॑స్సీద సీదో॒తిభి॑ రూ॒తిభి॑స్సీద॒ సాద॑న॒గ్ం॒ సాద॑నగ్ం॒ సీదో॒తిభి॑రూ॒తిభి॑స్సీద॒ సాద॑నమ్ । ఊ॒తిభి॒ రిత్యూ॒తి-భిః॒ ॥

సీ॒ద॒సాద॑న॒గ్ం॒ సాద॑నగ్ం॒ సీద సీద॒ సాద॑నమ్ । సాద॑న॒మితి॒ సాద॑నమ్ ॥

ప్రణో॑ నః॒ ప్రప్రణో॑ దే॒వీ దే॒వీ నః॒ ప్రప్రణో॑ దే॒వీ । నో॒ దే॒వీ దే॒వీ నో॑నో దే॒వీ సర॑స్వతీ॒ సర॑స్వతీ దే॒వీ నో॑ నో దే॒వీ సర॑స్వతీ ॥

దే॒వీ సర॑స్వతీ॒ సర॑స్వతీ దే॒వీ దే॒వీ సర॑స్వతీ॒ వాజే॒భి॒ర్వాజే॑భి॒ స్సర॑స్వతీ దే॒వీ దే॒వీ సర॑స్వతీ దే॒వీ సర॒స్వతీ॒ వాజే॑భిః ॥

సర॑స్వతీ॒ వాజే॑భి॒ ర్వాజే॑భి॒ స్సర॑స్వతీ॒ సర॑స్వతీ॒ వాజే॑భి ర్వా॒జినీ॑వతీ వా॒హినీ॑వతీ॒ వాజే॑భి॒ స్సర॑స్వతీ॒ సర॑స్వతీ॒ వాజే॑భి ర్వా॒జినీ॑వతీ ॥

వాజే॑భిర్వా॒జినీ॑వతీ వా॒జినీ॑వతీ॒ వాజే॑భి॒ర్వాజే॑భిర్వా॒జినీ॑వతీ । వా॒జినీ॑వ॒తీతి॑ వా॒జినీ॑-వ॒తీ॒ ॥

ధీ॒నా మ॑వి॒త్ర్య॑వి॒త్రీ ధీ॒నాం ధీ॒నామ॑వి॒త్ర్య॑ వత్వ వత్వవి॒త్రీ ధీ॒నాం ధీ॒నామ॑వి॒త్ర్య॑వతు । అ॒వి॒త్ర్య॑వత్వవ త్వవి॒త్ర్య॑వి॒ త్ర్య॑వతు । అ॒వ॒త్విత్య॑వతు ॥

Ganapati Prarthana Ghanapatham [க3ணபதி ப்ரார்த2ன க4னபாட:2] in Tamil

Note: Currently our blog is not supporting Tamil language we are working to fix it. You can download Ganapati Prarthana Ghanapatham in Tamil pdf file by clicking on download button given below👇


ஓம் க॒3ணானாம்᳚ த்வா க॒3ணப॑திகஂ3 ஹவாமஹே க॒வி-ங்க॑வீ॒னாமு॑ப॒மஶ்ர॑வஸ்தமம் । ஜ்யே॒ஷ்ட॒2ராஜம்॒ ப்3ரஹ்ம॑ணாம் ப்3ரஹ்மணஸ்பத॒ ஆ ந॑-ஶ்ஶ்ரு॒ண்வன்னூ॒திபி॑4ஸ்ஸீத॒3 ஸாத॑3னம் ॥

ப்ரணோ॑ தே॒3வீ ஸர॑ஸ்வதீ॒ । வாஜே॑பி4ர்வா॒ஜினீ॑வதீ । தீ॒4னாம॑வி॒த்ர்ய॑வது ॥

க॒3ணே॒ஶாய॑ நம: । ஸ॒ரஸ்வ॒த்யை நம: । ஶ்ரீ கு॒3ரு॒ப்4யோ॒ நம: ।

ஹரி: ஓம் ॥

க4னாபாட:2

க॒3ணானா᳚-ன்த்வா த்வா க॒3ணானா᳚ம் க॒3ணானா᳚-ன்த்வா க॒3ணப॑திம் க॒3ணப॑தி-ன்த்வா க॒3ணானாம்᳚ க॒3ணானாம்᳚ த்வா க॒3ணப॑திம் ॥

த்வா॒ க॒3ணப॑திம் க॒3ணப॑தி-ன்த்வாத்வா க॒3ணப॑திகஂ3 ஹவாமஹே ஹவாமஹே க॒3ணப॑தி-ன்த்வாத்வா க3ணப॑திகஂ3 ஹவாமஹே । க॒3ணப॑திகஂ3 ஹவாமஹே ஹவாமஹே க॒3ணப॑திம் க॒3ணப॑திகஂ3 ஹவாமஹே க॒வின்க॒விகஂ3 ஹ॑வாமஹே க॒3ணப॑திம் க॒3ணப॑திகஂ3 ஹவாமஹே க॒விம் । க॒3ணப॑தி॒மிதி॑க॒3ண-ப॒தி॒ம் ॥

ஹ॒வா॒ம॒ஹே॒ க॒வி-ங்க॒விக்3ம்॒ ஹ॑வாமஹே ஹவாமஹே க॒வி-ங்க॑வீ॒னான்க॑வீ॒னா-ங்க॒விக்3ம்॒ ஹ॑வாமஹே ஹவாமஹே க॒வின்க॑வீ॒னாம் ॥

க॒வின்க॑வீ॒னான்க॑வீ॒னா-ங்க॒வின்க॒வி-ங்க॑வீ॒னாமு॑ப॒மஶ்ர॑வஸ்தம முப॒மஶ்ர॑வஸ்தமங்க॑வீ॒னா-ங்க॒வின்க॒வி-ங்க॑வீ॒னாமு॑ப॒மஶ்ர॑வஸ்தமம் ॥

க॒வீ॒னாமு॑ப॒மஶ்ர॑வ ஸ்தமமுப॒மஶ்ர॑வஸ்தம-ங்கவீ॒னா ந்க॑வீ॒னா மு॑ப॒மஶ்ர॑வஸ்தமம் । உ॒ப॒மஶ்ர॑வஸ்தம॒ மித்யு॑ப॒மஶ்ர॑வ:-த॒ம॒ம் ॥

ஜ்யே॒ஷ்ட॒ராஜம்॒ ப்3ரஹ்ம॑ணாம்॒ ப்3ரஹ்ம॑ணா-ஞ்ஜ்யேஷ்ட॒2ராஜம்॑ ஜ்யேஷ்ட॒2ராஜம்॒ ப்3ரஹ்ம॑ணாம் ப்3ரஹ்மணோ ப்3ரஹ்மணோ॒ ப்3ரஹ்ம॑ணா-ஞ்ஜ்யேஷ்ட॒2ராஜம்॑ ஜ்யேஷ்ட॒2ராஜம்॒ ப்3ரஹ்ம॑ணாம் ப்3ரஹ்மண: । ஜ்யே॒ஷ்ட॒2ராஜ॒மிதி॑ஜ்யேஷ்ட2 ராஜம்᳚ ॥

ப்3ரஹ்ம॑ணாம் ப்3ரஹ்மணோ ப்3ரஹ்மணோ॒ ப்3ரஹ்ம॑ணாம்॒ ப்3ரஹ்ம॑ணாம் ப்3ரஹ்மணஸ்பதே பதேப்3ரஹ்மணோ॒ ப்3ரஹ்ம॑ணாம்॒ ப்3ரஹ்ம॑ணாம் ப்3ரஹ்மணஸ்பதே ॥

ப்3ர॒ஹ்ம॒ண॒ஸ்ப॒தே॒ ப॒தே॒ ப்3ர॒ஹ்ம॒ணோ॒ ப்3ர॒ஹ்ம॒ண॒ஸ்ப॒த॒ ஆப॑தே ப்3ரஹ்மணோ ப்3ரஹ்மணஸ்பத॒ ஆ । ப॒த॒ ஆ ப॑தேபத॒ ஆனோ॑ன॒ ஆப॑தே பத॒ ஆன:॑ ॥

ஆனோ॑ன॒ ஆன॑ஶ்ஶ்ரு॒ண்வன்ச்2ரு॒ண்வன்ன॒ ஆன॑ஶ்ஶ்ருண்வன்ன் । ந॒ ஶ்ஶ்ருண்வன்ச்2ரு॒ண்வன்னோ॑ன ஶ்ஶ்ரு॒ண்வன்னூ॒திபி॑4 ரூ॒திபி॑4ஶ்ஶ்ரு॒ண்வன்னோ॑ன ஶ்ஶ்ரு॒ண்வன்னூ॒திபி॑4: ॥

ஶ்ஶ்ரு॒ண்வன்னூ॒திபி॑4 ரூ॒திபி॑4ஶ்ஶ்ரு॒ண்வன்ச்2ரு॒ண்வன்னூ॒திபி॑4ஸ்ஸீத3 ஸீதோ॒3திபி॑4ஶ்ஶ்ரு॒ண்வன் ச்2ரு॒ண்வன்னூ॒திபி॑4ஸ்ஸீத3 ॥

ஊ॒திபி॑4ஸ்ஸீத3 ஸீதோ॒3திபி॑4 ரூ॒திபி॑4ஸ்ஸீத॒3 ஸாத॑3ன॒க்3ம்॒ ஸாத॑3னக்3ம்॒ ஸீதோ॒3திபி॑4ரூ॒திபி॑4ஸ்ஸீத॒3 ஸாத॑3னம் । ஊ॒திபி॒4 ரித்யூ॒தி-பி॒4: ॥

ஸீ॒த॒3ஸாத॑3ன॒க்3ம்॒ ஸாத॑3னக்3ம்॒ ஸீத3 ஸீத॒3 ஸாத॑3னம் । ஸாத॑3ன॒மிதி॒ ஸாத॑3னம் ॥

ப்ரணோ॑ ந:॒ ப்ரப்ரணோ॑ தே॒3வீ தே॒3வீ ந:॒ ப்ரப்ரணோ॑ தே॒3வீ । நோ॒ தே॒3வீ தே॒3வீ நோ॑னோ தே॒3வீ ஸர॑ஸ்வதீ॒ ஸர॑ஸ்வதீ தே॒3வீ நோ॑ நோ தே॒3வீ ஸர॑ஸ்வதீ ॥

தே॒3வீ ஸர॑ஸ்வதீ॒ ஸர॑ஸ்வதீ தே॒3வீ தே॒3வீ ஸர॑ஸ்வதீ॒ வாஜே॒பி॒4ர்வாஜே॑பி॒4 ஸ்ஸர॑ஸ்வதீ தே॒3வீ தே॒3வீ ஸர॑ஸ்வதீ தே॒3வீ ஸர॒ஸ்வதீ॒ வாஜே॑பி4: ॥

ஸர॑ஸ்வதீ॒ வாஜே॑பி॒4 ர்வாஜே॑பி॒4 ஸ்ஸர॑ஸ்வதீ॒ ஸர॑ஸ்வதீ॒ வாஜே॑பி4 ர்வா॒ஜினீ॑வதீ வா॒ஹினீ॑வதீ॒ வாஜே॑பி॒4 ஸ்ஸர॑ஸ்வதீ॒ ஸர॑ஸ்வதீ॒ வாஜே॑பி4 ர்வா॒ஜினீ॑வதீ ॥

வாஜே॑பி4ர்வா॒ஜினீ॑வதீ வா॒ஜினீ॑வதீ॒ வாஜே॑பி॒4ர்வாஜே॑பி4ர்வா॒ஜினீ॑வதீ । வா॒ஜினீ॑வ॒தீதி॑ வா॒ஜினீ॑-வ॒தீ॒ ॥

தீ॒4னா ம॑வி॒த்ர்ய॑வி॒த்ரீ தீ॒4னாம் தீ॒4னாம॑வி॒த்ர்ய॑ வத்வ வத்வவி॒த்ரீ தீ॒4னாம் தீ॒4னாம॑வி॒த்ர்ய॑வது । அ॒வி॒த்ர்ய॑வத்வவ த்வவி॒த்ர்ய॑வி॒ த்ர்ய॑வது । அ॒வ॒த்வித்ய॑வது ॥

Ganapati Prarthana Ghanapatham [ಗಣಪತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನ ಘನಪಾಠಃ
] in Kannada

ಓಂ ಗ॒ಣಾನಾಂ᳚ ತ್ವಾ ಗ॒ಣಪ॑ತಿಗ್ಂ ಹವಾಮಹೇ ಕ॒ವಿಂ ಕ॑ವೀ॒ನಾಮು॑ಪ॒ಮಶ್ರ॑ವಸ್ತಮಮ್ । ಜ್ಯೇ॒ಷ್ಠ॒ರಾಜಂ॒ ಬ್ರಹ್ಮ॑ಣಾಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಸ್ಪತ॒ ಆ ನಃ॑ ಶೃ॒ಣ್ವನ್ನೂ॒ತಿಭಿ॑ಸ್ಸೀದ॒ ಸಾದ॑ನಮ್ ॥

ಪ್ರಣೋ॑ ದೇ॒ವೀ ಸರ॑ಸ್ವತೀ॒ । ವಾಜೇ॑ಭಿರ್ವಾ॒ಜಿನೀ॑ವತೀ । ಧೀ॒ನಾಮ॑ವಿ॒ತ್ರ್ಯ॑ವತು ॥

ಗ॒ಣೇ॒ಶಾಯ॑ ನಮಃ । ಸ॒ರಸ್ವ॒ತ್ಯೈ ನಮಃ । ಶ್ರೀ ಗು॒ರು॒ಭ್ಯೋ॒ ನಮಃ ।

ಹರಿಃ ಓಮ್ ॥

ಘನಾಪಾಠಃ

ಗ॒ಣಾನಾಂ᳚ ತ್ವಾ ತ್ವಾ ಗ॒ಣಾನಾಂ᳚ ಗ॒ಣಾನಾಂ᳚ ತ್ವಾ ಗ॒ಣಪ॑ತಿಂ ಗ॒ಣಪ॑ತಿಂ ತ್ವಾ ಗ॒ಣಾನಾಂ᳚ ಗ॒ಣಾನಾಂ᳚ ತ್ವಾ ಗ॒ಣಪ॑ತಿಮ್ ॥

ತ್ವಾ॒ ಗ॒ಣಪ॑ತಿಂ ಗ॒ಣಪ॑ತಿಂ ತ್ವಾತ್ವಾ ಗ॒ಣಪ॑ತಿಗ್ಂ ಹವಾಮಹೇ ಹವಾಮಹೇ ಗ॒ಣಪ॑ತಿಂ ತ್ವಾತ್ವಾ ಗಣಪ॑ತಿಗ್ಂ ಹವಾಮಹೇ । ಗ॒ಣಪ॑ತಿಗ್ಂ ಹವಾಮಹೇ ಹವಾಮಹೇ ಗ॒ಣಪ॑ತಿಂ ಗ॒ಣಪ॑ತಿಗ್ಂ ಹವಾಮಹೇ ಕ॒ವಿನ್ಕ॒ವಿಗ್ಂ ಹ॑ವಾಮಹೇ ಗ॒ಣಪ॑ತಿಂ ಗ॒ಣಪ॑ತಿಗ್ಂ ಹವಾಮಹೇ ಕ॒ವಿಮ್ । ಗ॒ಣಪ॑ತಿ॒ಮಿತಿ॑ಗ॒ಣ-ಪ॒ತಿ॒ಮ್ ॥

ಹ॒ವಾ॒ಮ॒ಹೇ॒ ಕ॒ವಿಂ ಕ॒ವಿಗ್ಂ॒ ಹ॑ವಾಮಹೇ ಹವಾಮಹೇ ಕ॒ವಿಂ ಕ॑ವೀ॒ನಾನ್ಕ॑ವೀ॒ನಾಂ ಕ॒ವಿಗ್ಂ॒ ಹ॑ವಾಮಹೇ ಹವಾಮಹೇ ಕ॒ವಿನ್ಕ॑ವೀ॒ನಾಮ್ ॥

ಕ॒ವಿನ್ಕ॑ವೀ॒ನಾನ್ಕ॑ವೀ॒ನಾಂ ಕ॒ವಿನ್ಕ॒ವಿಂ ಕ॑ವೀ॒ನಾಮು॑ಪ॒ಮಶ್ರ॑ವಸ್ತಮ ಮುಪ॒ಮಶ್ರ॑ವಸ್ತಮಂಕ॑ವೀ॒ನಾಂ ಕ॒ವಿನ್ಕ॒ವಿಂ ಕ॑ವೀ॒ನಾಮು॑ಪ॒ಮಶ್ರ॑ವಸ್ತಮಮ್ ॥

ಕ॒ವೀ॒ನಾಮು॑ಪ॒ಮಶ್ರ॑ವ ಸ್ತಮಮುಪ॒ಮಶ್ರ॑ವಸ್ತಮಂ ಕವೀ॒ನಾ ನ್ಕ॑ವೀ॒ನಾ ಮು॑ಪ॒ಮಶ್ರ॑ವಸ್ತಮಮ್ । ಉ॒ಪ॒ಮಶ್ರ॑ವಸ್ತಮ॒ ಮಿತ್ಯು॑ಪ॒ಮಶ್ರ॑ವಃ-ತ॒ಮ॒ಮ್ ॥

ಜ್ಯೇ॒ಷ್ಟ॒ರಾಜಂ॒ ಬ್ರಹ್ಮ॑ಣಾಂ॒ ಬ್ರಹ್ಮ॑ಣಾಂ ಜ್ಯೇಷ್ಠ॒ರಾಜಂ॑ ಜ್ಯೇಷ್ಠ॒ರಾಜಂ॒ ಬ್ರಹ್ಮ॑ಣಾಂ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ॒ ಬ್ರಹ್ಮ॑ಣಾಂ ಜ್ಯೇಷ್ಠ॒ರಾಜಂ॑ ಜ್ಯೇಷ್ಠ॒ರಾಜಂ॒ ಬ್ರಹ್ಮ॑ಣಾಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ । ಜ್ಯೇ॒ಷ್ಠ॒ರಾಜ॒ಮಿತಿ॑ಜ್ಯೇಷ್ಠ ರಾಜಂ᳚ ॥

ಬ್ರಹ್ಮ॑ಣಾಂ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ॒ ಬ್ರಹ್ಮ॑ಣಾಂ॒ ಬ್ರಹ್ಮ॑ಣಾಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಸ್ಪತೇ ಪತೇಬ್ರಹ್ಮಣೋ॒ ಬ್ರಹ್ಮ॑ಣಾಂ॒ ಬ್ರಹ್ಮ॑ಣಾಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಸ್ಪತೇ ॥

ಬ್ರ॒ಹ್ಮ॒ಣ॒ಸ್ಪ॒ತೇ॒ ಪ॒ತೇ॒ ಬ್ರ॒ಹ್ಮ॒ಣೋ॒ ಬ್ರ॒ಹ್ಮ॒ಣ॒ಸ್ಪ॒ತ॒ ಆಪ॑ತೇ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ಬ್ರಹ್ಮಣಸ್ಪತ॒ ಆ । ಪ॒ತ॒ ಆ ಪ॑ತೇಪತ॒ ಆನೋ॑ನ॒ ಆಪ॑ತೇ ಪತ॒ ಆನಃ॑ ॥

ಆನೋ॑ನ॒ ಆನ॑ಶ್ಶೃ॒ಣ್ವನ್ಛೃ॒ಣ್ವನ್ನ॒ ಆನ॑ಶ್ಶೃಣ್ವನ್ನ್ । ನ॒ ಶ್ಶೃಣ್ವನ್ಛೃ॒ಣ್ವನ್ನೋ॑ನ ಶ್ಶೃ॒ಣ್ವನ್ನೂ॒ತಿಭಿ॑ ರೂ॒ತಿಭಿ॑ಶ್ಶೃ॒ಣ್ವನ್ನೋ॑ನ ಶ್ಶೃ॒ಣ್ವನ್ನೂ॒ತಿಭಿಃ॑ ॥

ಶ್ಶೃ॒ಣ್ವನ್ನೂ॒ತಿಭಿ॑ ರೂ॒ತಿಭಿ॑ಶ್ಶೃ॒ಣ್ವನ್ಛೃ॒ಣ್ವನ್ನೂ॒ತಿಭಿ॑ಸ್ಸೀದ ಸೀದೋ॒ತಿಭಿ॑ಶ್ಶೃ॒ಣ್ವನ್ ಛೃ॒ಣ್ವನ್ನೂ॒ತಿಭಿ॑ಸ್ಸೀದ ॥

ಊ॒ತಿಭಿ॑ಸ್ಸೀದ ಸೀದೋ॒ತಿಭಿ॑ ರೂ॒ತಿಭಿ॑ಸ್ಸೀದ॒ ಸಾದ॑ನ॒ಗ್ಂ॒ ಸಾದ॑ನಗ್ಂ॒ ಸೀದೋ॒ತಿಭಿ॑ರೂ॒ತಿಭಿ॑ಸ್ಸೀದ॒ ಸಾದ॑ನಮ್ । ಊ॒ತಿಭಿ॒ ರಿತ್ಯೂ॒ತಿ-ಭಿಃ॒ ॥

ಸೀ॒ದ॒ಸಾದ॑ನ॒ಗ್ಂ॒ ಸಾದ॑ನಗ್ಂ॒ ಸೀದ ಸೀದ॒ ಸಾದ॑ನಮ್ । ಸಾದ॑ನ॒ಮಿತಿ॒ ಸಾದ॑ನಮ್ ॥

ಪ್ರಣೋ॑ ನಃ॒ ಪ್ರಪ್ರಣೋ॑ ದೇ॒ವೀ ದೇ॒ವೀ ನಃ॒ ಪ್ರಪ್ರಣೋ॑ ದೇ॒ವೀ । ನೋ॒ ದೇ॒ವೀ ದೇ॒ವೀ ನೋ॑ನೋ ದೇ॒ವೀ ಸರ॑ಸ್ವತೀ॒ ಸರ॑ಸ್ವತೀ ದೇ॒ವೀ ನೋ॑ ನೋ ದೇ॒ವೀ ಸರ॑ಸ್ವತೀ ॥

ದೇ॒ವೀ ಸರ॑ಸ್ವತೀ॒ ಸರ॑ಸ್ವತೀ ದೇ॒ವೀ ದೇ॒ವೀ ಸರ॑ಸ್ವತೀ॒ ವಾಜೇ॒ಭಿ॒ರ್ವಾಜೇ॑ಭಿ॒ ಸ್ಸರ॑ಸ್ವತೀ ದೇ॒ವೀ ದೇ॒ವೀ ಸರ॑ಸ್ವತೀ ದೇ॒ವೀ ಸರ॒ಸ್ವತೀ॒ ವಾಜೇ॑ಭಿಃ ॥

ಸರ॑ಸ್ವತೀ॒ ವಾಜೇ॑ಭಿ॒ ರ್ವಾಜೇ॑ಭಿ॒ ಸ್ಸರ॑ಸ್ವತೀ॒ ಸರ॑ಸ್ವತೀ॒ ವಾಜೇ॑ಭಿ ರ್ವಾ॒ಜಿನೀ॑ವತೀ ವಾ॒ಹಿನೀ॑ವತೀ॒ ವಾಜೇ॑ಭಿ॒ ಸ್ಸರ॑ಸ್ವತೀ॒ ಸರ॑ಸ್ವತೀ॒ ವಾಜೇ॑ಭಿ ರ್ವಾ॒ಜಿನೀ॑ವತೀ ॥

ವಾಜೇ॑ಭಿರ್ವಾ॒ಜಿನೀ॑ವತೀ ವಾ॒ಜಿನೀ॑ವತೀ॒ ವಾಜೇ॑ಭಿ॒ರ್ವಾಜೇ॑ಭಿರ್ವಾ॒ಜಿನೀ॑ವತೀ । ವಾ॒ಜಿನೀ॑ವ॒ತೀತಿ॑ ವಾ॒ಜಿನೀ॑-ವ॒ತೀ॒ ॥

ಧೀ॒ನಾ ಮ॑ವಿ॒ತ್ರ್ಯ॑ವಿ॒ತ್ರೀ ಧೀ॒ನಾಂ ಧೀ॒ನಾಮ॑ವಿ॒ತ್ರ್ಯ॑ ವತ್ವ ವತ್ವವಿ॒ತ್ರೀ ಧೀ॒ನಾಂ ಧೀ॒ನಾಮ॑ವಿ॒ತ್ರ್ಯ॑ವತು । ಅ॒ವಿ॒ತ್ರ್ಯ॑ವತ್ವವ ತ್ವವಿ॒ತ್ರ್ಯ॑ವಿ॒ ತ್ರ್ಯ॑ವತು । ಅ॒ವ॒ತ್ವಿತ್ಯ॑ವತು ॥

If you find any mistakes in Ganapati Prarthana Ghanapatham please let us know in comments.

Post a Comment